Orkun.Com.Tr

34.Sayı Orkun Vakfı Kuruldu


Orkun

Orkun Vakfı Kuruldu”.

Bu demektir ki, iki yıldan bu yana sürdürülen ciddî, istikrarlı ve düzenli çalışmalar hukuken tamamlandı. Fatih Dördüncü Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19 Ekim 2000 tarihli kararıyla Orkun Vakfı resmen tescil edildi.

Bu, ne anlama geliyor?

Şu anlama geliyor ki, Türkçülerin bundan sonraki ülkü çalışmaları artık daha sistemli, daha disiplinli ve daha geniş ölçüde olacaktır. Özlenen ve beklenen gelişme daha kolay ve daha süratli sağlanacaktır.

Orkun Vakfı’nın ve onu kuranların önünde şimdi dağ gibi yükselen meseleler vardır. Aslında bu meseleler, bütün Türkçülerin müşterek meseleleridir. Bunların çözümü de, hiç şüphesiz ortak çalışmalarla başarılacaktır. Orkun Vakfı, bu çalışmaların merkezi olacaktır.

Orkun Vakfı’nı bekleyen ilk iş, Türkçülüğün yeni baştan sistemleştirilmesi, geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. Türk millî ülküsünün bütün Türklerce benimsenmesi ve gelecekteki binlerce yıllık uzun yolu aydınlatması ancak bu şekilde sağlanabilecektir.

Orkun Vakfı, Türkçülük üzerine ilmî çalışmalar yapılması amacıyla Türkçülük Araştırma Merkezi (TAM) kurmayı amaçlamaktadır. Bu merkeze bağlı olarak Türkçülük Kütüphanesi, Türkçülük Müzesi, okuma ve konferans salonları meydana getirilecektir. Buralarda araştırmalar, toplantılar, seminerler tertiplenecektir. İlim heyetlerinin varacakları sonuçlar, kitap ve broşürler hâlinde yayınlanacaktır.

Türkçülük üzerindeki çalışmaların geniş halk kitlelerine duyurulması için aylık, haftalık, günlük yayın organları kurulacak, radyo ve televizyon yayınları başlatılacaktır. Türkçü gençlerin kendi alanlarında daha iyi yetişebilmeleri için imkânlar sağlanacaktır. Bütün bunların dışında akla gelebilecek veya ihtiyaç duyulacak diğer fikrî ve ilmî çalışmalar dikkatle yürütülecektir.

Orkun Vakfı’nın tescil edilmiş senedinde, yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılacağı kaydı bulunmaktadır. İstanbul dışındaki ülküdaşlarımız, bu imkânı göz önünde bulundurarak, kendileri ve çevreleri bakımından hazırlık yapmalıdır.

ORKUN Vakfı mütevelli heyeti aşağıdaki isimlerden meydana gelmektedir:

Refet Körüklü, Sami Yavrucuk, Erk Yurtsever, Yakan Cumalıoğlu, Ergun Gençeren, Ömer Lütfi Şekerli, Şuayıp Bozfakioğlu, Altan Deliorman. Mütevelli Heyeti, ilk toplantısında Refet Körüklü’yü başkanlığa, Altan Deliorman’ı başkan yardımcılığına seçmiştir.

Orkun Vakfı Yönetim Kurulu ise şu şekilde kurulmuştur:

Başkan: Altan Deliorman

Başkan Yrd.: Ergun Gençeren

Genel Sekreter: Erk Yurtsever

Muhasip : Şuayıp Bozfakioğlu

Üye: Refet Körüklü

Yedek üyeler: Yakan Cumalıoğlu, Sami Yavrucuk, Ömer Lütfi Şekerli.

Vakıf çalışmalarıyla ilgili gelişmeleri ve duyuruları önümüzdeki sayılarda yayınlamaya devam edeceğiz. Bütün ülküdaşlarımızın ve okuyucularımızın Orkun Vakfı’yla ilgilenmelerini ve ona destek olmalarını dileriz.

ORKUN VAKFI HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERECEK?

Vakıf, gayesinin tahakkuku için şu faaliyetleri yapar:

1- Yurt içinde ve dışında, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yüksek öğretim kurumları, özel kurum ve kişilerle iş birliği yapmak, çalışmalarına davet etmek, bu türden kurum ve kuruluşlara üye olmak,

2- Her seviyede eğitim ve öğretim kurumları, müesseseler, laboratuarlar, kütüphaneler, geçici veya daimî araştırma grupları, kurslar, sağlık tesisleri, spor ve sosyal tesisler kurmak ve işletmek,

3- İlmî çalışmaları ve ilim adamı yetiştirmem faaliyetlerini yürütmek, bu türden faaliyetleri desteklemek,

4- Kişiler ve kuruluşlar arasında bilgi, görüş, tecrübe ve imkân alışverişini ve bunların veremli kullanılmasını sağlayan çalışmalar yapmak,

5- Uzman kişi ve kuruluşlarca inceleme, araştırma ve kamuoyu yoklamaları yaptırmak, sonuçlarını kamuoyuna ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak, uygulanması için gerekli çalışmalar yapmak,

6- Millî ve milletler arası kongre, panel seminer, sempozyum, brifing, sohbet, sergi, yarışmalar düzenlemek, bu türden çalışmalar yapmak,

7- Burslar ve ödüller vermek,

8- Yazılı yayınlar yapmak, bu tür çalışmaları desteklemek, medya ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğine gitmek,

9- İhtiyaç bildiren kişi ve kuruluşlara vakfın imkânları nakdî ve aynî yardımda bulunmak,

10- Sosyal ve kültürel amaçlı yurt içi ve yurt dışı geziler düzenlemek,

11- Vakfın gayesinin tahakkuku için her türlü bağış kabul etmek, menkul, gayrimenkul, mekul değer, her türden vasıta almak, satmak, kiralamak, işletmek, pazarlamak, işletmeler, tesisler, fabrika ve ticarethanelere sahip olmak, ortak olmak, devretmek, şirketler kurmak, tasarruflarda bulunmak, kurulanlara veya kurulumuşlara ortak olmak, gerektiğinde bunları rehin, ipotek, teminat olarak almak, vermek ve fekk etmek, gerekli tasarruflarda bulunmak,

12- Gelecek için projeler üretmek ve bu projelerin tatbikini sağlayan çalışmalar yapmak, tesis ve kurumları kurmak,

13- Kişi ve kuruluşlara müşavirlik hizmetleri vermek, bunun için gerekli alt yapı çalışma ve yatırımları yapmak, yaptırmak ve müesseseleri kurmak,

14- Her türlü kaynağın verimli ve akılcı kullanılmasını sağlayıcı çalışmalar yapmak,

15- Millî tasarrufların arttırılmasının teşvikiyle, bunun ekonomiyi hareket ettirici kaynak hâline gelmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,

16- Millî ekonominin stratejik konularda dışa bağımlılıktan kurtarılması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak,

17- Sermaye, emek ve teşebbüsün iş birliğini gerçekleştirecek proje ve teşebbüslerde bulunmak,

18- Bilgi toplumunun sağlanması için projeler yapmak, yaptırmak ve özel veya resmî kurum ve kuruluşlarla iş birliği sağlamak.

VAKFIN GAYESİ

Vakfın gayesi; Türk milletini meydana getiren ve Türk milliyetçiliğinin dayanağı olan maddî ve manevî kültür unsurlarını araştırmak, incelemek, geliştirmek, tanıtmak, yaygınlaştırmak ve yaşatmaktır.
www.Orkun.com.tr

OrtakWeB

ORKUN Dergisi

63011759502655252431791748170382676955017310609182
26940182444564078827682266522866241171912959475590
95015273322464640864630990375893138938112169837278
10387181147782277336506477423715373410610186632199
13095129203810578726096567375456516006002577656154
61630974181188393088134970108917737188071955677401
70468518049772071332670125556218200511710881835916
92174110122542578739165829065943978565646024541548
22768973356590766775511782084842000672304050016650
27903103265005793937569823784327824362481602416241
30517053494258089595680412793800045958756838998259
84602141791633185436611508000391482905895188391181
66345642016886180273471963236280090321780096760884
23488785190432788311516237251567348916126182277459
38207998734071637319931673146629131845632117576826
80008116957386774080210824555065681593437202919816
74226134390141423234860505056246267427756462561015
08397204481724419735388041145056191274773645793884
33849761549354641610645909166186814639958404267166
97056354266425515613669279492981098142686254230275
65806988735882745537323146757399378551352463941994
22030471223505683720541290682417389163058523383130
55608311181378687176443142462631753026266390056827
88277932858933898477003178719211511094054545003459
56671399447926744964670859671846725916044939421457
51644033586171023628773551164190550394553210297767
66954839594363165124899364762805621169639105132896
35662241956410263198434559936051784658147334536626
97329139023411951811426417354910172660806978163535
80439552098396834835808166065181893171761888231667
16577825690753486598917182569525995138248253671051
74813849559923547384553911513817672376748304357768
76952644106658477619593383090994930797881464757144